මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

විද්‍යාව 6 - 11 ශ්‍රේණි (සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Hirushi Fernando (ස්ත්‍රී)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Online තාක්ෂණය ඔස්සේ විෂය ඉගැන්වීම ප්‍රයෝගික අභ්‍යාස සහ ස්වයං අධ්‍යනයන් ඇතුලත්ව විශේෂ වූ ආකාරයකට මෙහෙයවනු ලබයි. දරුවන්ගේ අවධානය සහ දැනුම සදහා අන්තර්ජාලය උපයෝගී කරගනිමින් රූප රාමු ඇතුලත්ව සවිස්තරව විෂය කරුණු පැහැදිලි කරනු ලබයි.
සෑම පාඩමක් අවසානයේම ඇගයීම් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම මගින් මගහැරුණු විෂය කරුණු නැවත සාකච්චා කරයි
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Cambridge and Local syllabus Science classes (English/Sinhala)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English

 A/L ICT in English Medium