මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව, ශ්‍රේණිය 6-8 ජීව විද්‍යාව සහ chemistry.

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Ikshitha (ස්ත්‍රී)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • උපාධි අපේක්ෂක
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 1 කට වඩා
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I have completed my A/L and O/L in a reputed international school. Completed a degree, bachelors of science double major in medicinal chemistry and microbiology. Doing classes as part time. I have taught in an institute as internship. Will be providing students with all required study documents. Revision classes for examinations and basics touch up also can be done. Only online classes.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Edexcel / Cambridge O/L and A/L Biology and Chemistry.
Grade 6-8 biology and chemistry.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Bambalapitiya, කොළඹ 04


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 A/L ICT in English Medium