විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන සහ ප්‍රායෝගික පන්ති කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - MBA, BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ 1-15, ගම්පහ, ජා-ඇල, මහබාගේ, මාකොළ, මාබෝලේ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන සහ ප්‍රායෝගික පන්ති කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් සිසුන් සඳහා
ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව, ශ්‍රේණිය 6-8 ජීව විද්‍යාව සහ chemistry.

Ikshitha Radha (ස්ත්‍රී) - Completed a degree, bachelors of science double major in medicinal chemistry and microbiology.

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව, ශ්‍රේණිය 6-8 ජීව විද්‍යාව සහ chemistry.
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව (ශ්‍රේණිය 6 - IGCSE, සා/පෙළ), රසායන විද්‍යාව AS

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Post Graduate Diploma in Industrial Analytical Chemistry.

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව (ශ්‍රේණිය 6 - IGCSE, සා/පෙළ), රසායන විද්‍යාව AS
රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - MBA, BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10

Rifna Refhudeen (ස්ත්‍රී) - Teacher attached to a leading international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 05, දෙහිවල, නුගේගොඩ

ජීව විද්‍යාව උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ද්විතීක ශ්‍රේණිය ගණිතය, විද්‍යාව

Mrs. Sinthanai (ස්ත්‍රී) - MSc in molecular life sciences and Basic degree in Biology from University of Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල

Science (Grade 6 to O/L), Biology (A/L) - Theory and Revision for Local and London syllabus

උපදේශක: Primal Pinnadoowa (පුරුෂ‍) - BSc [Hons] graduate, MSc (Reading), over 5 years experience. Home visits: කොළඹ and Suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

 A/L ICT in English Medium