මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


ගණිතය : කේම්බ්‍රිජ් එඩෙක්සෙල් වසර 9 සිට උ/පෙ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Buddhika Jayasekara (පුරුෂ)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Math is my passion. I like to share my knowledge with students by making them easily understand mathematical concepts and helping them to get great results.

I am a Civil Engineering graduate from University of Peradeniya and have a Masters degree from United Kingdom. I have conducted tutoring in England, Australia and Sri Lanka for ten years and understand the best teaching methods to make students understand Mathematics quickly and easily.

Specially designed notes, tutorials and workbooks will be provided. Timed mock examinations, quizzes will be conducted for exam preparations.

You will get access to a huge data base containing past examination questions, solutions and notes for free.

Topic based revision sessions focused on clarifying difficult subject areas.

Time saving methods for solving questions. tips and techniques for obtaining highest grade results at the examinations will be explained.

Experience the difference. Top results guaranteed.!
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Advanced Level London, Cambridge Mathematics
Edexcel Mathematics
Pearson International Mathematics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
තලවතුගොඩ

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

මහරගම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගම්පහ

මීගමුව

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 21050
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 05 ජනවාරි 2020
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 25 ජනවාරි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 24 මාර්තු 2020