මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ගණිතය / විද්‍යාව (ශ්‍රේණිය 5-8 සඳහා) එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Udeshi (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • M.Sc. in Biochemistry and Molecular Biology
 • Bsc in Applied Chemistry
 • Over 7 years of experience in coaching candidates sitting for Edexcel/Cambridge Checkpoint/Achievement exams.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • All topics and sub-topics covered in rigorous detail according to the Cambridge / edexcel curriculum.
 • Model papers discussed frequently so that students are able to grasp concepts quickly and apply them to problems successfully.
 • Students will be trained for the edexcel achievement and Cambridge checkpoint exam.
 • Classes conducted by a postgraduate teacher with a track record of assisting students gain excellent results at the exam.
 • Special guidance for students who are unable to follow the math curriculum at school.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Scientas Institute, දෙහිවල


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 18142
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 31 මැයි 2019
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 10 සැප්තැම්බර් 2020