පන්ති conducted සඳහා ඉංග්‍රීසි ගණිතය ScienceENV භූගෝල විද්‍යාව CivicsHistory

Fathima (ස්ත්‍රී) - Classes conducted for Edexcel / Cambridge and National syllabus from Grade 1 to Grade 6.
ස්ථානය: දෙහිවල

Teaching experience - ශ්‍රේණිය 6 සිට A-level

Sandya Weeraratna (ස්ත්‍රී) - Bachelor of education in Mathematics, Diploma in Special needs.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ පරිගණක විද්‍යාව

Isuru Weeraratna (පුරුෂ) - BEng (Hons) in Mechatronics Engineering,.
ස්ථානය: දෙහිවල

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ පරිගණක විද්‍යාව
RM.Nafeel (BSc in Engineer)...ගණිතය & භෞතික විද්‍යාව teacher

RM.Nafeel (පුරුෂ) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
ස්ථානයන්: අම්පාර, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළොන්නාව, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ

Edexcel උසස් පෙළ, සා /පෙළ ගණිතය

උපදේශක: Pradeep De Silva (පුරුෂ‍) - International school A/L Mathematics teacher, Experienced in University lecturing (University of කොළඹ & මොරටුව)

Biology A/L and O/L, Secondary grades Maths, Science

උපදේශක: Mrs. Sinthanai (ස්ත්‍රී‍) - MSc in molecular life sciences and Basic degree in Biology from University of කොළඹ, Over 10 years experience.

Learn to Learn

උපදේශක: T. Abienash (පුරුෂ‍) - BSc.(Physics) - University of කොළඹ.
ස්ථාන: කොළඹ 3,4,5,6 and දෙහිවල.

English medium ගණිතය and විද්‍යාව

Shanika Bandara (පුරුෂ) - Undergraduate [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රාජගිරිය

English medium ගණිතය and විද්‍යාව
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Zahra Naazir (ස්ත්‍රී) - TKT Cambridge, International GCE O/L and A/L.
ස්ථානය: දෙහිවල

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
English and Mathematics classes for grades 4 to 7 - English medium

උපදේශක: Sasha Perera (ස්ත්‍රී‍) - Diploma in Association Montessori International.
ස්ථාන: English medium classes at Dutugamunu Street, Kohuwela, දෙහිවල