ශ්‍රේණිය 6-11 සා/පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව - දේශීය / Edexcel සහ Cambridge විෂය නිර්දේශය

Terrence de Costa (පුරුෂ) - Computing and Information systems B.Sc (Hons), More than 10 years in Teaching field.
ස්ථානයන්: කොළඹ 10, කොළඹ 11, කොළඹ 12, කොළඹ 13, කොළඹ 14, කොළඹ 15

ශ්‍රේණිය 6-11 සා/පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව - දේශීය / Edexcel සහ Cambridge විෂය නිර්දේශය
ගණිතය - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය සඳහා

Anuraj Arunakulasingam (පුරුෂ) - Holds a Bachelors degree in general studies from the University of South Western Louisiana U.S.A.
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල

Edexcel උසස් පෙළ, සා /පෙළ ගණිතය

උපදේශක: Pradeep De Silva (පුරුෂ‍) - International school A/L Mathematics teacher, Experienced in University lecturing (University of කොළඹ & මොරටුව)

සියලු විෂයයන් - Edexcel / Local / Cambridge Tuition

Jennifer (ස්ත්‍රී) - Outstanding Academic Tutoring, Individual Attention For Individual Achievement, Comprehensive & Affordable.
ස්ථානය: දෙහිවල

 සියලු විෂයයන් - Edexcel / Local / Cambridge Tuition
විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Nilmini Fernando (ස්ත්‍රී) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර

විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ගණිතය, විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ

Joy Varatharaajah (ස්ත්‍රී) - BEng(Hons) Electronic Engineering , AMIESL, Dipl BCS (UK), Grad.Dip (Electronic Comp & telecommunication).
ස්ථානය: දෙහිවල

Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

උපදේශක: Gughan (පුරුෂ‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home ස්ථාන: කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

Biology A/L and O/L, Secondary grades Maths, Science

උපදේශක: Mrs. Sinthanai (ස්ත්‍රී‍) - MSc in molecular life sciences and Basic degree in Biology from University of කොළඹ, Over 10 years experience.

ගණිතය සහ විද්‍යාව උපකාරක පන්ති කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Nuha Sara Muneer (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Education in Natural Sciences at The Open University of Sri Lanka.
ස්ථානය: දෙහිවල

Learn to Learn

උපදේශක: T. Abienash (පුරුෂ‍) - BSc.(Physics) - University of කොළඹ.
ස්ථාන: කොළඹ 3,4,5,6 and දෙහිවල.

English medium ගණිතය and විද්‍යාව

Shanika Bandara (පුරුෂ) - Undergraduate [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, රාජගිරිය

English medium ගණිතය and විද්‍යාව
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Zahra Naazir (ස්ත්‍රී) - TKT Cambridge, International GCE O/L and A/L.
ස්ථානය: දෙහිවල

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
ගණිතය Tuition for Grades 6 to 12 - IB and Edexcel

The teacher has following qualifications : Chemical Engineer, Former student at the British School in Colombo.
ස්ථානයන්: දෙහිවල

ගණිතය සහ ගිණුම්කරණය පන්ති - Grade 3 to 9

Deshi (ස්ත්‍රී) - Have teaching experience as a private tutor for almost 10 years.
ස්ථානයන්: කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල

විද්‍යාව and ගණිතය tuition grade 6, 7, 8

Rifna Refhudeen (ස්ත්‍රී) - Teacher attached to a leading international school.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

 Advertise Here