විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ජීව විද්‍යාව / ගණිතය [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - An undergraduate of university of Colombo and conducting classes for 4 years.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, ඇඹුල්දෙනිය

විද්‍යාව / භෞතික විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ජීව විද්‍යාව / ගණිතය [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය]
1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )

Oshadhi Herath (පුරුෂ) - Assistant Lecturer - Faculty of Engineering, University of Moratuwa. BSc(Hons) - Faculty of Engineering, University of Moratuwa.

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )
Lessons & Revision - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය

Mrs. T. Perera (ස්ත්‍රී) - Masters in Education, Bachelors Degree in Physical Science.(BSc - Mathematics), PGDE.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

Lessons & Revision - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ගණිතය සහ ගිණුම්කරණය සා/පෙළ

උපදේශක: C De Silva (ස්ත්‍රී‍) - MBA(General), Teacher Training Diploma.
ස්ථාන: නුගේගොඩ, දෙහිවල, පැපිලියාන

Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

උපදේශක: Gughan (පුරුෂ‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home ස්ථාන: කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය සහ පරිසරය

Diana (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching (international schools).
ස්ථානයන්: කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, මාලබේ

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ)- An undergraduate student in Biomedical science.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 6 සිට IGCSE ගණිතය සහ ගිණුම්කරණය

Chamila (ස්ත්‍රී) - BSc in Accounting and Finance University of London (UK), Diploma in Teaching by Pearson Education (UK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුබෝවිල, කොහුවල, කොළඹ 06

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - O/L ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Fathima Ashfah (ස්ත්‍රී) - Tailor made lesson plans to suit the students ability., Continuous assessment to gauge the student's progress.
ස්ථානය: දෙහිවල

ගණිතය උපකාරක පන්ති ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන් සඳහා

Anuraj Arunakulasingam (පුරුෂ) - Bachelor of general studies [University of South Western Louisiana USA]
ස්ථානයන්: කොළඹ 4/5/6/7/8, ගල්කිස්ස, දෙහිවල

ගණිතය සා/පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්) පුණරීක්ෂන සහ සිද්ධාන්ත පන්ති

Dulanjan Uduge (පුරුෂ) - BSc Civil Engineer University of Moratuwa, 4 years experience
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

ගණිතය සා/පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්) පුණරීක්ෂන සහ සිද්ධාන්ත පන්ති
ගණිතය උපකාරක පන්ති available - ශ්‍රේණිය 6-10 [දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Umar F.R (පුරුෂ) - Excellent results for Mathematics in G.C.E O/L & G.C.E A/L [Local syllabus].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, දෙහිවල

GCE සා/පෙළ ලන්ඩන් කේම්බ්‍රිජ් සහ ශ්‍රේණිය 6-9

Praveen Perera (පුරුෂ) - Voluntary teacher at Charlston College, Kadawatha.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)

Chanaka Bandara Ekanayake (පුරුෂ) - BSc. (Natural Sciences), Higher national diploma in English, Reading for Msc. in Industrial Analytical Chemistry.

Edexcel සහ Cambridge - රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය (ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ)