ජර්මානු සහ ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 1 - උ/පෙ

S. Fernando (ස්ත්‍රී) - Teacher holds European qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, රාජගිරිය

Frenchable - ප්‍රංෂ භාෂාව පුණරීක්ෂන පන්ති

Sriwanthi Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කෑගල්ල, පේරාදෙණිය, මහනුවර

Frenchable - ප්‍රංෂ භාෂාව පුණරීක්ෂන පන්ති
උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි, අපරදිග සංගීතය, ඉතිහාසය , භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Loku Gamage Gishanthi (ස්ත්‍රී) - Have successfully completed Trinity college and ABRSM exams, 15 years experience in leading International school.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි, අපරදිග සංගීතය, ඉතිහාසය , භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - තලවතුගොඩ

Erosha Gunawardana (ස්ත්‍රී) - Over 10 years of experience in teaching French. DELF Alliance Française.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, තලවතුගොඩ

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
ජපන් භාෂාව පන්ති - For all ages

B.M.I. Sanjeewani (ස්ත්‍රී) - Passed JLPT level 5, 4, 3, following B.A in University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම, හෝකන්දර

ජපන් භාෂාව පන්ති - For all ages
උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Rozanne Vangrenberg (ස්ත්‍රී) - Diploma at Alliance Française de Kotte, Teacher at a leading international school in Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, නුගේගොඩ

Astute Institute of Languages - ජා-ඇල

Astute Institute of Languages - Dedicated to enrich the language knowledge of the committed learners addressing their language needs in a crafty manner.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, ජා-ඇල

Astute Institute of Languages - ජා-ඇල
ජපන් භාෂාව සහ ගණිතය පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ

උපදේශක: Udarath (පුරුෂ‍) - BSc Engineering Degree from Japan, Over 15 years of teaching experience.
ස්ථාන: ගොතටුව , මාලබේ, මහරගම

ප්‍රංෂ භාෂාව - සා/පෙළ, උ/පෙ - London / Edexcel / Local - Best result guaranteed

උපදේශක: G.Gunawardena (ස්ත්‍රී‍) - BBM degree holder in Bangalore University in India, Higher diploma in French language (Allience Francaise, කොළඹ).

ප්‍රංශ භාෂා පන්ති

Sankha Jayasinghe (පුරුෂ) - Post Graduate Diploma in Teaching, Bachelor of Arts, DELF.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, රාජගිරිය

ප්‍රංශ භාෂා පන්ති

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න