ඉංග්‍රීසි සහ් ජර්මන් භාශාව

Irudini Liyanage (ස්ත්‍රී) - Completed upto B2 Certificate in German Language at Goethe Institute, Bachelor of Architecture [City School of architecture, UK].
ස්ථානයන්: බත්තරමුල්ල, මාලබේ

ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Sheron Liyanarachchi (ස්ත්‍රී) - Bachelors, Masters, PGD Ed.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන

ලන්ඩන් සහ දේශීය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Sahanya (ස්ත්‍රී) - As a part time teacher, I have taught many students of all age groups who have achieved their targets with their hard work and my help.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි, අපරදිග සංගීතය, ඉතිහාසය , භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Loku Gamage Gishanthi (ස්ත්‍රී) - Have successfully completed Trinity college and ABRSM exams, 15 years experience in leading International school.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි, අපරදිග සංගීතය, ඉතිහාසය , භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

Dilanthi (ස්ත්‍රී) - BA Hons, French Language and Literature, Bachelors degree - Teaching French as a Foreign Language [University of Rouen, France].
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ප්‍රංෂ භාෂාව - සා/පෙළ, උ/පෙ - London / Edexcel / Local - Best result guaranteed

උපදේශක: G.Gunawardena (ස්ත්‍රී‍) - BBM degree holder in Bangalore University in India, Higher diploma in French language (Allience Francaise, කොළඹ).

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - මීගමුව

Aloka Perera (ස්ත්‍රී) - Since 2008 working as a French language instructor and currently working at a reputed school in Negombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Rozanne Vangrenberg (ස්ත්‍රී) - Diploma at Alliance Française de Kotte, Teacher at a leading international school in Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව
විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Angelo (පුරුෂ) - Good experience in teaching for students below year 13.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ

ජර්මානු සහ ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 1 - උ/පෙ

S. Fernando (ස්ත්‍රී) - Teacher holds European qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, රාජගිරිය

Frenchable - ප්‍රංෂ භාෂාව පුණරීක්ෂන පන්ති

Sriwanthi Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කෑගල්ල, පේරාදෙණිය, මහනුවර

Frenchable - ප්‍රංෂ භාෂාව පුණරීක්ෂන පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - තලවතුගොඩ

Erosha Gunawardana (ස්ත්‍රී) - Over 10 years of experience in teaching French. DELF Alliance Française.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, තලවතුගොඩ

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
ජපන් භාෂාව පන්ති - For all ages

B.M.I. Sanjeewani (ස්ත්‍රී) - Passed JLPT level 5, 4, 3, following B.A in University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම, හෝකන්දර

ජපන් භාෂාව පන්ති - For all ages