ප්‍රංෂ භාෂාව

Dresden Academy - We enrich thousands of students by ensuring better career opportunities in both local and foreign job markets.
ස්ථානය: මහනුවර

Frenchable - ප්‍රංෂ භාෂාව පුණරීක්ෂන පන්ති

Sriwanthi Thilakarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. Peradeniya University, B.A. Kelaniya University (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කෑගල්ල, පේරාදෙණිය, මහනුවර

Frenchable - ප්‍රංෂ භාෂාව පුණරීක්ෂන පන්ති