ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - වත්තල සහ පානදුර

Mrs. Alwis (ස්ත්‍රී) - DELF (Alliance Française de Kotte), Produced excellent results(A, A+) in previous years.
ස්ථානයන්: පානදුර, වත්තල

ප්‍රංෂ භාෂාව භාෂාව / ඉංග්‍රීසි භාෂාව / GIT අමතර පන්ති

Miss. C. Liyanawatte (ස්ත්‍රී) - DELF qualified, working at an international school as a French language teacher.
ස්ථානය: පානදුර

ප්‍රංෂ භාෂාව භාෂාව / ඉංග්‍රීසි භාෂාව / GIT අමතර පන්ති