චීන භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 5 සිට 11

Shevon Mary (ස්ත්‍රී) - B.A.(Gen) University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: කඩවත, ගම්පහ, රාගම, වෙබොඩ

චීන භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 5 සිට 11