ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Sachini Fernando (ස්ත්‍රී) - B.A. in French [Kelaniya University], Diploma in French [Alliance française], Diploma in English [Aquinas University College].
ස්ථානය: රාගම

චීන භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 5 සිට 11

Shevon Mary (ස්ත්‍රී) - B.A.(Gen) University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: කඩවත, ගම්පහ, රාගම, වෙබොඩ

චීන භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 5 සිට 11