ජපන් භාෂාව - JLPT, පාසල විෂය නිර්දේශය, ජපන් භාෂාව කථනය

Nadini Thilakshika (ස්ත්‍රී) - Studied in Fuetsu high school Japan, Completed JLPT Level 3.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කිරිබත්ගොඩ, බියගම, මාලබේ

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංෂ භාෂාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, Civics Tuition

උපදේශක: Dharmasri Liyanage (පුරුෂ‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de කොළඹ], DELF

ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කිරිබත්ගොඩ

Dharmasri Liyanage (පුරුෂ) - University Degree, DELF.
ස්ථානය: කිරිබත්ගොඩ