ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කිරිබත්ගොඩ

Dharmasri Liyanage (පුරුෂ) - University Degree, DELF.
ස්ථානය: කිරිබත්ගොඩ

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංෂ භාෂාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, Civics Tuition

උපදේශක: Dharmasri Liyanage (පුරුෂ‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de කොළඹ], DELF

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න