ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Sheron Liyanarachchi (ස්ත්‍රී) - Bachelors, Masters, PGD Ed.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - Kids Up to O/Ls

Anjalie Jayawardana (ස්ත්‍රී) - Diploma in French Language at Alliance Française De Colombo.
ස්ථානයන්: කඳාන, ජා-ඇල