ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංෂ භාෂාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, Civics Tuition

උපදේශක: Dharmasri Liyanage (පුරුෂ‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de කොළඹ], DELF

චීන භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 5 සිට 11

Shevon Mary (ස්ත්‍රී) - B.A.(Gen) University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: කඩවත, ගම්පහ, රාගම, වෙබොඩ

චීන භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 5 සිට 11