විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Angelo (පුරුෂ) - Good experience in teaching for students below year 13.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ

චීන භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 5 සිට 11

Shevon Mary (ස්ත්‍රී) - B.A.(Gen) University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: කඩවත, ගම්පහ, රාගම, වෙබොඩ

චීන භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 5 සිට 11