ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13 - දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ, Edexcel සහ Cambridge සා/පෙළ සහ උ/පෙ

A qualified lady teacher, BA (Hon) in French Language & Literature, University of Kelaniya, Diploma in French
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, ගාල්ල, මහරගම

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13 - දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ, Edexcel සහ Cambridge සා/පෙළ සහ උ/පෙ
Learn French Easily - A French Class in Galle

උපදේශක: Mihiri Wathsala Liyange (ස්ත්‍රී‍) - Followed French diploma, Undergraduate [Kalaniya University], Followed courses at කොළඹ Alliance Franciase.

ප්‍රංෂ භාෂාව for all

Hiruni Virajinie (ස්ත්‍රී) - Masters in Linguistics [University of Kelaniya], BA Hons [University of Kelaniya], Delf B1 & B2.
ස්ථානයන්: ගාල්ල, ගින්තොට

ප්‍රංෂ භාෂාව for all

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න