චීන භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට 10 සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති

Hasni Marasinghe (ස්ත්‍රී) - Chinese special degree in University of Kelaniya. Followed teaching Chinese course at Tianjin normal University in China.
.ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරම

ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව ශ්‍රේණිය 3 සිට AL

K. K .Isuru Avinda (පුරුෂ) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

Experienced Teacher - ප්‍රංෂ භාෂාව

Madhu Dissanayake (ස්ත්‍රී) - French Language Graduate from University Of Kelaniya, Diploma holder of Alliance Française of Colombo.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය