ප්‍රංෂ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 3 සිට 13 / සා/පෙළ උ/පෙ

K.D. Kankanamge (ස්ත්‍රී) - Working in a Leading National School in the heart of Colombo.
ස්ථානය: පන්නිපිටිය

Experienced Teacher - ප්‍රංෂ භාෂාව

Madhu Dissanayake (ස්ත්‍රී) - French Language Graduate from University Of Kelaniya, Diploma holder of Alliance Française of Colombo.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය

Japanese language classes - A/L 2017 JLPT/NAT, Spoken, Grade 1 to A/L

උපදේශක: Thalatha Vidanagamage (ස්ත්‍රී‍) - Experienced female teacher, who got a degree from a University in Japan.
ස්ථාන: කොළඹ

ප්‍රංෂ භාෂා පන්ති - Local and London

Graduate lady teacher attached to a leading international school conducts classes.
ස්ථානය: පන්නිපිටිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න