ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Shashini Kavindi (ස්ත්‍රී) - French teacher in leading international school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, හෝමාගම

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංෂ සහ චීන භාෂාව පන්ති

Erandika Jayasundara (ස්ත්‍රී) - Graduate (BA).
ස්ථානය: පන්නිපිටිය

ප්‍රංෂ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 3 සිට 13 / සා/පෙළ උ/පෙ

K.D. Kankanamge (ස්ත්‍රී) - Working in a Leading National School in the heart of Colombo.
ස්ථානය: පන්නිපිටිය

Experienced Teacher - ප්‍රංෂ භාෂාව

Madhu Dissanayake (ස්ත්‍රී) - French Language Graduate from University Of Kelaniya, Diploma holder of Alliance Française of Colombo.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය