ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති - ප්‍රංෂ භාෂාව පුණරීක්ෂන පන්ති

Anjali Nawarathne (ස්ත්‍රී) - BA Degree holder [University of Kelaniya], Student of Alliance Franciase de Colombo, Conducting classes since 2004.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළඹ 07, මාලබේ