ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව ශ්‍රේණිය 3 සිට AL

K. K .Isuru Avinda (පුරුෂ) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ප්‍රංෂ භාෂාව - Pre-School to A/L Students

Kasuri Jayasekara (ස්ත්‍රී) - Diploma in National College of Education for French, BA [French and other 2 subjects], DELF B1.
ස්ථානය: මාලබේ

ජපන් භාෂාව සහ ගණිතය පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ

උපදේශක: Udarath (පුරුෂ‍) - BSc Engineering Degree from Japan, Over 15 years of teaching experience.
ස්ථාන: ගොතටුව , මාලබේ, මහරගම

ප්‍රංෂ භාෂාව - සා/පෙළ, උ/පෙ - London / Edexcel / Local - Best result guaranteed

උපදේශක: G.Gunawardena (ස්ත්‍රී‍) - BBM degree holder in Bangalore University in India, Higher diploma in French language (Allience Francaise, කොළඹ).

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න