ඉංග්‍රීසි සහ් ජර්මන් භාශාව

Irudini Liyanage (ස්ත්‍රී) - Completed upto B2 Certificate in German Language at Goethe Institute, Bachelor of Architecture [City School of architecture, UK].
ස්ථානයන්: බත්තරමුල්ල, මාලබේ

ප්‍රංෂ භාෂාව - Pre-School to A/L Students

Kasuri Jayasekara (ස්ත්‍රී) - Diploma in National College of Education for French, BA [French and other 2 subjects], DELF B1.
ස්ථානය: මාලබේ

ජපන් භාෂාව - JLPT, පාසල විෂය නිර්දේශය, ජපන් භාෂාව කථනය

Nadini Thilakshika (ස්ත්‍රී) - Studied in Fuetsu high school Japan, Completed JLPT Level 3.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කිරිබත්ගොඩ, බියගම, මාලබේ

ප්‍රංෂ භාෂාව - සා/පෙළ, උ/පෙ - London / Edexcel / Local - Best result guaranteed

උපදේශක: G.Gunawardena (ස්ත්‍රී‍) - BBM degree holder in Bangalore University in India, Higher diploma in French language (Allience Francaise, කොළඹ).

ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව ශ්‍රේණිය 3 සිට AL

K. K .Isuru Avinda (පුරුෂ) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය