ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Kavindi Gamage Rajapakshe (ස්ත්‍රී) - A lecturer at a government university.
ස්ථානය: මහරගම

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති : එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Miss. S Jayarathna (ස්ත්‍රී) - BA (Kelaniya)(French), Diploma Holder in Alliance Francaise.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය

ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති : එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ
ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1-6 දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Ms. Shalini Munasinghe (ස්ත්‍රී) - Diplome d'etude en langue Francais (DELF), An undergraduate at a reputed private university.
ස්ථානය: මහරගම

ජපන් භාෂාව පන්ති - For all ages

B.M.I. Sanjeewani (ස්ත්‍රී) - Passed JLPT level 5, 4, 3, following B.A in University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම, හෝකන්දර

ජපන් භාෂාව පන්ති - For all ages
ජපන් සහ ප්‍රංෂ භාෂා පන්ති

Priyanka Eriyagama (ස්ත්‍රී) - Master's in Japanese, French - DALF C1.
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම