උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි, අපරදිග සංගීතය, ඉතිහාසය , භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Loku Gamage Gishanthi (ස්ත්‍රී) - Have successfully completed Trinity college and ABRSM exams, 15 years experience in leading International school.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 05, නුගේගොඩ

උපකාරක පන්ති - ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි, අපරදිග සංගීතය, ඉතිහාසය , භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය
ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව ශ්‍රේණිය 3 සිට AL

K. K .Isuru Avinda (පුරුෂ) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති සියලු ශ්‍රේණිය සඳහා

Lakmali Samanthika (ස්ත්‍රී) - Diploma [Alliance français de colombo], Certificate course for English teachers [UOC], Worked at leading international schools.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, තලවතු

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
ජපන් භාෂාව පන්ති - කොට්ටාව

Himawari Japanese Language Center - Teacher graduated from a University in Japan, Over 15 years experience.
ස්ථානය: කොට්ටාව

ජපන් භාෂාව පන්ති - කොට්ටාව
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13 - දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ, Edexcel සහ Cambridge සා/පෙළ සහ උ/පෙ

A qualified lady teacher, BA (Hon) in French Language & Literature, University of Kelaniya, Diploma in French
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, ගාල්ල, මහරගම

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13 - දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ, Edexcel සහ Cambridge සා/පෙළ සහ උ/පෙ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න