ජපන් භාෂාව සහ ගණිතය පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ

උපදේශක: Udarath (පුරුෂ‍) - BSc Engineering Degree from Japan, Over 15 years of teaching experience.
ස්ථාන: ගොතටුව , මාලබේ, මහරගම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න