ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති : එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Miss. S Jayarathna (ස්ත්‍රී) - BA (Kelaniya)(French), Diploma Holder in Alliance Francaise.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය

ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති : එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ
ජපන් සහ ප්‍රංෂ භාෂා පන්ති

Priyanka Eriyagama (ස්ත්‍රී) - Master's in Japanese, French - DALF C1.
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, මහරගම

අමතර පන්ති for ඉංග්‍රීසි Spoken ඉංග්‍රීසි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය ප්‍රංෂ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Gayathri Mohandiramge (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts [University of Kelaniya].
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, රත්මලාන

Arabic Classes [Grammar and Spoken]

Annoor Islamic Centre has been established in 1995 in Cassim Nager, Kuchchaveli, Trincomalee, ශ්‍රී ලංකාව by Ash Sheikh Moulavi A. H. M. Anver Moulavi

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, ප්‍රංෂ භාෂාව - English medium classes

Nushat Iqbal (ස්ත්‍රී) - The tutor has been conducting English medium classes for Local/London syllabus for over 3 years.
ස්ථානය: දෙහිවල

French teacher - From grade 1 to A/L

උපදේශක: Silmiya (ස්ත්‍රී‍) - Diploma in Advance French.
ස්ථාන: දෙහිවල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න