ජපන් භාෂාව - JLPT, පාසල විෂය නිර්දේශය, ජපන් භාෂාව කථනය

Nadini Thilakshika (ස්ත්‍රී) - Studied in Fuetsu high school Japan, Completed JLPT Level 3.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කිරිබත්ගොඩ, බියගම, මාලබේ

ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව ශ්‍රේණිය 3 සිට AL

K. K .Isuru Avinda (පුරුෂ) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ප්‍රංෂ භාෂාව, බුද්ධාගම සහ සිංහල භාෂාව පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Mrs. Himanshi (ස්ත්‍රී) - Competed the Intermediate Level in Alliance Franciase de Colombo, Over 5 years experience.
ස්ථානය: අතුරුගිරිය

Experienced Teacher - ප්‍රංෂ භාෂාව

Madhu Dissanayake (ස්ත්‍රී) - French Language Graduate from University Of Kelaniya, Diploma holder of Alliance Française of Colombo.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය