කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය - ඉංග්‍රීසි කථනය

Hirangee Dilruksha Ranawaka (ස්ත්‍රී) - Advanced Diploma In English Language Teaching from Academy Of Teacher Education - Lyceum International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ