මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


සිසුන් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා කථන හා ලිඛිත ඉංග්‍රීසි පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Thilak Dayananda (පුරුෂ)
 • සාමාන්‍ය පෙල
 • උසස් පෙල
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • B.A (English)
 • LLB (London Examination)
 • Govt English Specialist Trained Teacher's Certificate
 • 40 years in Teaching(Both Govt and International)
 • National Tourist Guide Lecturer(English/German)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
සියලුම තොරතුරු සඳහා කරුණාකර 0778085682 අමතන්න
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Gangodawila, නුගේගොඩ


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English