මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ගුරුවරයෙක්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Thilak Dayananda (පුරුෂ)
 • සාමාන්‍ය පෙල
 • උසස් පෙල
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • B.A (English)
 • LLB (London Examination)
 • Govt English Specialist Trained Teacher's Certificate
 • 40 years in Teaching(Both Govt and International)
 • National Tourist Guide Lecturer(English/German)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
IELTS Academic/General(Reading and Writing Grammar and Variety of Structures discussed-Relevant materials provided) - Rs.1500 for two hours
Cambridge/Edexcel English Language for Grades 9,10,11 (O/L) - Rs.1000 (2 hours)
Cambridge/Edexcel English Language for Advanced Level -Rs.2000 (2 hours)
Spoken English classes - Students/Professionals (any discipline) - 1000 (2 hours)
 • Individual - Rs.1000/-
 • Group (max 3) Rs.750 per person/ (materials provided)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Gangodawila, නුගේගොඩ


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English