මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ගුරුවරයෙක්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Thilak Dayananda (පුරුෂ)
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • B.A (English)
 • LLB (London Examination)
 • Govt English Specialist Trained Teacher's Certificate
 • 40 years in Teaching(Both Govt and International)
 • National Tourist Guide Lecturer(English/German)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
IELTS Academic/General(Reading and Writing Grammar and Variety of Structures discussed-Relevant materials provided) - Rs.1500 for two hours

Cambridge/Edexcel English Language for Grades 9,10,11 (O/L) - Rs.1500 (2 hours)

Cambridge/Edexcel English Language for Advanced Level -Rs.3000 (2 hours)

Spoken English classes - Students/Professionals (any discipline)
 • Individual - Rs.1000/-
 • Group (max 3) Rs.750 per person/ (materials provided)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Gangodawila, නුගේගොඩ


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 9964
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 26 ජූලි 2016
 • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 15 පෙබරවාරි 2020
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 14 පෙබරවාරි 2021