ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ගුරුවරයෙක්

Thilak Dayananda (පුරුෂ) - B.A [English], Govt English Specialist Trained Teachers Certificate, 40 years in Teaching, LLB [London Examination].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ගුරුවරයෙක්
උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, විජේරාම

කථනය ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Rochelle Christoffelsz (ස්ත්‍රී) - London Qualified - Early Childhood Education.
ස්ථානයන්: කොළඹ 3/4/5/6, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව
ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, වාණිජ, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Daya Bogala (පුරුෂ) - International school teacher & Accountant (University of Sri Jayawardanapura).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, හම්බන්තොට

ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, වාණිජ, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ

Ranjan Guruge (පුරුෂ) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ
ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති by overseas experienced teacher

Ranjan Amarasinghe (පුරුෂ) - Overseas experienced teacher / senior journalist / Author conducts English classes.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

පෞද්ගලික පන්ති ශ්‍රේණියs 8, 9, 10 කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ

Ms. De Silva (ස්ත්‍රී) - A first class honours biomedical sciences graduate good academic track record.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

පෞද්ගලික පන්ති ශ්‍රේණියs 8, 9, 10 කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ
ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Shashini Kavindi (ස්ත්‍රී) - French teacher in leading international school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, හෝමාගම

අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි පන්ති නිවසට පැමිණ පවත්වයි

Harsha Sobana (පුරුෂ) - Registered teacher at British Council, Advanced English at British Council, Diploma in English at CINEC, Higher Diploma in English at NYCS.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල

ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / ඉතිහාසය පන්ති (දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය)

Isuri (ස්ත්‍රී) - Bachelors degree (B.Ed), TKT, Over 4 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා අමතර පන්ති

Hirushi Karunananda (ස්ත්‍රී) - Experienced mathematics and English language teacher for Edexcel and Cambridge, LL.B [Hons] [UK].
ස්ථානය: බොරලැස්ගමුව

ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 3 සිට OL - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Chani Block (ස්ත්‍රී) - NDT [University of Moratuwa], Dip in Teaching [Lyceum International Teacher training academy].
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ගණිතය / ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති

Dhammika Deniyage (පුරුෂ) - A government trained teacher.currently working at an international school.
ස්ථානය: නුගේගොඩ