ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Thilak Dayananda (පුරුෂ‍) - B.A [English], Govt English Specialist Trained Teachers Certificate, 40 years in Teaching, LLB [London Examination]

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ගුරුවරයෙක්
ඉංග්‍රීසි අමතර පන්ති by overseas experienced teacher

Ranjan Amarasinghe (පුරුෂ) - Overseas experienced teacher / senior journalist / Author conducts English classes.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩහමුල්ල, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය

කණ්ඩායම් පන්ති - සිංහල, ඉංග්‍රීසි කථනය, ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය

Wonders Kids - We have been doing 11 years of group classes, 11 years of experience.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ

Ranjan Guruge (පුරුෂ) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ
උපකාරක පන්ති - Children with Learning Disabilities, ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Yamuna Peeligama (ස්ත්‍රී) - Have followed the Certificate in Teaching for Children with Disabilities conducted by the Open University of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, වචන මාලාව සහ ව්‍යාකරණ පන්ති

Sesadi Fonseka (ස්ත්‍රී) - A US citizen with As in O/L English and English literature. SAT top percentile, can help to study for USA level English tests.
ස්ථානයන්: නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය

Sedex Institute of Education - නුගේගොඩ සහ බොරලැස්ගමුව

Sedex Education offers educational program ranging from certificate levels to degree level.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Sedex Institute of Education - නුගේගොඩ සහ බොරලැස්ගමුව
ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති සියලු ශ්‍රේණිය සඳහා

Lakmali Samanthika (ස්ත්‍රී) - Diploma [Alliance français de colombo], Certificate course for English teachers [UOC], Worked at leading international schools.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, තලවතු

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, බත්තරමුල්ල

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
හින්දි පන්ති, ඉතිහාසය, බුද්ධාගම, ඉංග්‍රීසි දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය සඳහා

Sajana Sooriyaarachchi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate B.A special Degree in Hindi at University of Sri Jayewardenepura.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ගණිතය / පරිසරය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Sanjeevani Perera (ස්ත්‍රී) - National diploma in teaching English, 15 years at Sujatha Vidyalaya Nugegoda
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම

ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා අමතර පන්ති

Hirushi Karunananda (ස්ත්‍රී) - Experienced mathematics and English language teacher for Edexcel and Cambridge, LL.B [Hons] [UK].
ස්ථානය: බොරලැස්ගමුව

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, පරිසරය සහ ඉතිහාසය

Diana (ස්ත්‍රී) - Over 10 years experience in teaching (international schools).
ස්ථානයන්: කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, මාලබේ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව

S. K. Senaviratne (ස්ත්‍රී) - Worked for one of the leading international schools for five years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, මහරගම, මාදිවෙල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න