සිසුන් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා කථන හා ලිඛිත ඉංග්‍රීසි පන්ති

Thilak Dayananda (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය (ඉංග්‍රීසි), එල්එල්බී (ලන්ඩන් විභාගය), රජයේ ඉංග්‍රීසි විශේෂ පුහුණු ගුරු සහතිකය, වසර 40 ක ඉගැන්වීම් (රජයේ හා ජාත්‍යන්තර පාසල්)

සිසුන් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා කථන හා ලිඛිත ඉංග්‍රීසි පන්ති
කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
1 සිට 13 ශ්‍රේණි සදහා ප්‍රංශ බස, ඉංග්‍රීසි බස උගන්වනු ලැබේ. (Local, Cambridge, Edexcel Syllabuses)

Yashodya (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, මාදම්පේ

1 සිට 13 ශ්‍රේණි සදහා ප්‍රංශ බස, ඉංග්‍රීසි බස උගන්වනු ලැබේ. (Local, Cambridge, Edexcel Syllabuses)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ

Edulangues (ස්ත්‍රී) - BA (Honors) Special Degree in French Language & Literature [University of Kelaniya], Teaching French at a leading International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ත

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - නුගේගොඩ
හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි

Ranjith Gunarathne (පුරුෂ) - ඉංග්‍රීසි විශේෂඥ පුහුණු [පේරාදෙණිය ගුරු විදුහල - 1985/1986].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පනාගොඩ, පැපිලියාන, බත්තරමුල්ල

හැමෝටම ඉංග්‍රීසි / හැම දේටම ඉංග්‍රීසි
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා: මාර්ගගත / ගෙදරට පැමිණෙන ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි ලිට්, භ

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා: මාර්ගගත / ගෙදරට පැමිණෙන ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි ලිට්, භ
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්

Ransika Gamage (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) TESL, Diploma in English University of Colombo, Completed British Council Intermediate Level.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කොට්ටාව, තලපත්පිටිය

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති උ/පෙ (2022 / 23 / 24) සහ සා/පෙළ (2022 / 2023) නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්
ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 3 - 10 ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Diana (ස්ත්‍රී) - Experience in same field over 15 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මාලබේ, හෝකන්දර

ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Shanika Seneviratne (ස්ත්‍රී) - BA in English Language and English Language Teaching, 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ, මහරගම

ප්‍රංශ භාෂාව කථා කිරීමට කාලයයි

Ishari Seneviratne (ස්ත්‍රී) - An undergraduate at Alliance Française de kotte, hold a B2 delf dalf.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, මත්තේගොඩ

පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩහමුල්ල, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය

ඉංග්‍රීසි භාෂාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 5, 6 සහ 7 උපකාරක පන්ති පන්ති

Dulani Lakshini (ස්ත්‍රී) - පළමු උපාධිය.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් - ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති

C. Walpola (ස්ත්‍රී) - Over 4 years of tutoring experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ

පෞද්ගලික පන්ති ශ්‍රේණියs 8, 9, 10 කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ

Ms. De Silva (ස්ත්‍රී) - A first class honours biomedical sciences graduate (BSc (Hons)) with a good academic track record (Distinctions in all modules).
ස්ථානය: නුගේගොඩ

පෞද්ගලික පන්ති ශ්‍රේණියs 8, 9, 10 කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ
ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා

M. Uduman (පුරුෂ) - Over 10 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, මොරටුව

 A/L ICT in English Medium