ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 3 - 10 ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Diana (ස්ත්‍රී) - Experience in same field over 15 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මාලබේ, හෝකන්දර

ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

උපදේශක: Vidura (පුරුෂ‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි  කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals