1 සිට 13 ශ්‍රේණි සදහා ප්‍රංශ බස, ඉංග්‍රීසි බස උගන්වනු ලැබේ. (Local, Cambridge, Edexcel Syllabuses)

Yashodya (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, මාදම්පේ

1 සිට 13 ශ්‍රේණි සදහා ප්‍රංශ බස, ඉංග්‍රීසි බස උගන්වනු ලැබේ. (Local, Cambridge, Edexcel Syllabuses)
ප්‍රංශ භාෂාව කථා කිරීමට කාලයයි

Ishari Seneviratne (ස්ත්‍රී) - An undergraduate at Alliance Française de kotte, hold a B2 delf dalf.

ප්‍රංශ භාෂාව කථා කිරීමට කාලයයි
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners.

ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි පන්ති

Yolande Yvvone (ස්ත්‍රී) - Bachelor of science degree, Diploma in teaching science at Lyceum Academy, Following Master Degree in Kelaniya University.

ඔන්ලයින් කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික ගණිතය පන්ති

Sridharan Shanmuganathan (පුරුෂ) - MSc Computer Science.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, මහබාගේ

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS

Adrian Gunaratne (පුරුෂ) - Over 17 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, බත්තරමුල්ල, මහබාගේ, මාලබේ, රාජගිරිය, වත්තල

ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS
ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති

Gayathri (ස්ත්‍රී) - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා උපාධිය - නවීන භාෂා (ප්‍රංශ සහ ඉංග්‍රීසි), ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉගැන්වීමේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව භාෂාව පන්ති

Poornima Withana (ස්ත්‍රී) - B.A in Languages - English / French (University of Kelaniya), Trained by Cambridge Assessment International Education in UK.

ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව භාෂාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය කේම්බ්‍රිජ් Edexcels දේශීය ශ්‍රේණිය 6 සිට O/LA/L

Manjula Sanath (පුරුෂ) - A British qualified TEFL (UK) and an English Graduate of B.A English Literature at University of Sri Jayawardenaprura.

ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර
ඔන්ලයින් පන්ති IELTS සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Edwin Mendez (පුරුෂ) - Masters in Education, Over 15 years teaching in Sri Lanka & Abroad.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල

ඔන්ලයින් පන්ති IELTS සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව
ඉංග්‍රීසි - පාසල විෂය නිර්දේශය සහ කථනය (ඔන්ලයින්)

Srilal Mendis (පුරුෂ) - University Diploma in Advanced English, Member, Toastmasters International [USA].
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Amashi Narthana (ස්ත්‍රී) - Currently working as an English tutor, Worked as an ESL teacher at Bond International Language Learning Center in Maldives.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching

Sureshkumar (පුරුෂ) - We have standard Lectures having MA. BA Qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 06, මහනුවර, යාපනය, වවුනියාව

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Jamna Padmanaban (ස්ත්‍රී) - 42 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ