මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ජීව විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, විද්‍යාව Tuition - Grade 6 to A/L - Local and London

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Johnson Thiviyananth (පුරුෂ)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
An undergraduate conducts Biology, Geography and Science classes
 • Grade 6 to 9 - International Syllabus
 • Ordinary Level - Local Syllabus
 • Advanced Level - Local Syllabus
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කිලිනොච්චි

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
නානාට්ටාන්

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මාන්කුලම්

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
චුන්දිකුලි

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • தமிழ்
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 12205
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 31 මැයි 2017
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 02 ජනවාරි 2022

 A/L ICT Online Classes