මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී)
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • MBA
 • BSc in Applied Sciences
 • BIT
 • SCJP
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry
 • Chemistry A/L Practicals / Theory Cambridge Syllabus
 • Chemistry A/L Practicals / Theory National Syllabus
 • Chemistry O/L Cambridge Syllabus Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10
Physics
 • Physics A/L Practicals / Theory Cambridge Syllabus
 • Physics A/L Practicals / Theory National Syllabus
 • Physics O/L Cambridge Syllabus Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10
ICT
 • Computer Science and ICT A/L Cambridge Syllabus
 • ICT A/L National Syllabus
 • Computer Science and ICT O/L Cambridge Syllabus Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
රාගම


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
රාගම


වත්තල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ 01

කොළඹ 02

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 08

කොළඹ 09

කොළඹ 10

කොළඹ 11

කොළඹ 12

කොළඹ 13

කොළඹ 14

කොළඹ 15

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කටුනායක

කඩවත

කඳාන

කැලණිය

කිරිබත්ගොඩ

කුරණ

ගම්පහ

ජා-ඇල

මබෝදලේ

මහබාගේ

මාකොළ

මාවරමන්ඩිය

මීගමුව

යක්කල

රාගම

වත්තල

සීදුව

හැඳල

හුණුපිටිය

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English