මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Reginald Dissanayake (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
More than 30 years of experience since 1988.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Grade 6 - 10, Ordinary Level / IGCSE (Local, Cambridge, Edexcel) Mathematics and ICT (Local/ International) , Science (Local), Physics, Chemistry, Biology, Human Biology.

Classes are conducted in Englilsh or Sinhala media, around the city of Colombo, Ragama, Wattala, Battaramulla, Ratmalana, Kiribathgoda, and Kandana.

Please Conduct: 0777 163 173 or 0715 34 7169
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
1 A/F5/U.06, "Lakhiru Sevana", Sri Saddharma Mawatha, කොළඹ 10


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

බත්තරමුල්ල

රත්මලාන

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
එන්දෙරමුල්ල

කඳාන

කිරිබත්ගොඩ

රාගම

වත්තල

හුණුපිටිය

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18855
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 06 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 07 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 05 අගෝස්තු 2020