ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Enigma Academy - Our mission is to provide quality education to all the students by enhancing professionalism.
ස්ථානය: පේරාදෙණිය

ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති
ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - Home Visits

Sakunthala Dissanayaka (ස්ත්‍රී) - Over 12 years experienced teacher.
ස්ථානයන්: කටුගස්තොට, පේරාදෙණිය, මහනුවර