ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching

Sureshkumar (පුරුෂ) - We have standard Lectures having MA. BA Qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 06, මහනුවර, යාපනය, වවුනියාව

ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

Nadeeshani Navarathne (ස්ත්‍රී) - Government university Undergraduate student.
ස්ථානය: මහනුවර

ඉංග්‍රීසි කථනය, ඉංග්‍රීසි පන්ති - මහනුවර

Achini (ස්ත්‍රී) - Currently working as a government English teacher and former English instructor at university of Moratuwa.
ස්ථානය: මහනුවර

ශ්‍රේණිය 1 - 13 ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Nishani Nawarathne (ස්ත්‍රී) - Teacher at a leading International School, Dip. In English language (NIBM Sri Lanka), BSc(ug) OUSL.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කුරුණෑගල, මහනුවර, මාතලේ

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - Home Visits

Sakunthala Dissanayaka (ස්ත්‍රී) - Over 12 years experienced teacher.
ස්ථානයන්: කටුගස්තොට, පේරාදෙණිය, මහනුවර

English classes with British person - මහනුවර

John Bryan (පුරුෂ) - A native speaker from London, England conducts classes.
ස්ථානය: මහනුවර