ඉංග්‍රීසි, සාහිත්‍යය සහ ප්‍රංෂ භාෂාව ශ්‍රේණිය 3 සිට AL

K. K .Isuru Avinda (පුරුෂ) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොට්ටාව, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

GCE සා/පෙළ (දේශීය) කේම්බ්‍රිජ් IGCSE (ලන්ඩන් සා/පෙළ) එඩෙක්සෙල්

Chodma Dantanarayana (ස්ත්‍රී) - Graduated from University of Sri Jayawardenapura - BA English.
ස්ථානයන්: පන්නිපිටිය, මහරගම, මාලබේ

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පෞද්ගලික / home visit

Sarod Karunaratne (පුරුෂ) - Following a diploma in English Language [University of Sri Jayawardanapura].
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, හෝකන්දර