ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ දේශීය / ලන්ඩන්

Inoka Warnakula (ස්ත්‍රී) - Deemit (University of Colombo).
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, දෙමළ සහ සමාජ අධ්යනය පන්ති ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා

Dhivyaashini Subramaniyam (ස්ත්‍රී) - BBA (Hons) in Business Management, Former Teacher at Lyceum International College, Kohuwala.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, දෙහිවල

ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

ඉංග්‍රීසි පන්ති සඳහා දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

A Lady Teacher with over 20 years of experience conducts classes, Classes focus on improving Grammar, Essays, Comprehension and speaking skills.
ස්ථානය: කොළඹ

පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩහමුල්ල, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය

විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

Samantha Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - A very experienced teacher from Australia
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 05, කොළඹ 07, කොළඹ 08

ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය

Grade 1 to O/L French and English Language lessons - Cambridge and Local syllabus.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)

A qualified and experienced teacher conducts classes.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ General, Spoken සහ Professional ඉංග්‍රීසි, IELTS, FCE

Edwin Mendez (පුරුෂ) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඳාන, කොච්චිකඩේ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දළුපොත, මීගමුව

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් සඳහා

Senarath Alahakoon (පුරුෂ) - An English Graduate Teacher holding a PG Diploma in Teaching English, Over 30 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ලන්ඩන් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

A well experienced graduate teacher conducts English classes for London and ​Local syllabus.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි/ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - කොළඹ

Madhu Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - A professional with close to 15 years of experience in a multinational environment.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්රීසි ටියුටර් ලබාගත හැකිය! (වැඩිහිටියන් හා ළමුන් සඳහා ඉංග්රීසි සහ ව්යාකරණ පංති)

Ahisha Haneef (ස්ත්‍රී) - A tutor educated at one of the best schools in the Island [Colombo International].
ස්ථානය: දෙහිවල

ACE Tutoring - උපකාරක පන්ති - මට්ටක්කුලිය

Thaleef Rajah (පුරුෂ) - Experienced Teacher with a degree in Psychology Equipped with knowledge and tools to enhance children's academic knowledge.
ස්ථානයන්: කොළඹ

ACE Tutoring - උපකාරක පන්ති - මට්ටක්කුලිය
ගණිතය, භූගෝල විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, සිංහල, ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ

Gayani Gamage (ස්ත්‍රී) - Basic degree and M.Sc (University of Kelaniya), Over 13 years experience in International schools.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ