ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය සඳහා උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ENV, සිංහල

Wendy (ස්ත්‍රී) - 9 years of experience in both Local and International syllabus, Specialized in Early Childhood Education.
ස්ථානයන්: කොළඹ, පන්නිපිටිය

දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 5

Dharshini (ස්ත්‍රී) - A teacher in an International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, දෙහිවල

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි

Ameera Faizer (ස්ත්‍රී) - Completed Cambridge A Levels and have started teaching small grade kids.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

Coaching සහ Test Preparation - IELTS, PTE, විද්‍යාව, ගණිතය, IT, Life Skills, General English

Hi-Fliers Education - We represent an expertise and specialty in the education field, with widespread experience in Pre Kindergarten to Higher Ed.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

Coaching සහ Test Preparation - IELTS, PTE, විද්‍යාව, ගණිතය, IT, Life Skills, General English
ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට උ/පෙ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Mr. K. Sally (පුරුෂ) - A CIMA qualified accountant.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching

Sureshkumar (පුරුෂ) - We have standard Lectures having MA. BA Qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 06, මහනුවර, යාපනය, වවුනියාව

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching
ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ගණිතය / ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nadeera (ස්ත්‍රී) - Graduate of Chemistry, 10 years experience in National and International schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි/ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - කොළඹ

Madhu Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - A professional with close to 15 years of experience in a multinational environment.
ස්ථානය: කොළඹ

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, දෙමළ සහ සමාජ අධ්යනය පන්ති ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා

Dhivyaashini Subramaniyam (ස්ත්‍රී) - BBA (Hons) in Business Management, Former Teacher at Lyceum International College, Kohuwala.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, දෙහිවල

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ General, Spoken සහ Professional ඉංග්‍රීසි, IELTS, FCE

Edwin Mendez (පුරුෂ) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඳාන, කොච්චිකඩේ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දළුපොත, මීගමුව

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ General, Spoken සහ Professional ඉංග්‍රීසි, IELTS, FCE
විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

Samantha Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - A very experienced teacher from Australia
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 05, කොළඹ 07, කොළඹ 08

විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Nawodika (ස්ත්‍රී) - Bachelor's in Business Management.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, වත්තල

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - කොළඹ ගම්පහ

Mrs. Wellappulige (ස්ත්‍රී) - IWMS qualified. BSc Degree holder.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - කොළඹ ගම්පහ