කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට 8 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය

Aaron Fernando (පුරුෂ) - Degree in Software Engineering and Business Information System.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1-15, වත්තල

අමතර පන්ති වසර 1 සිට 8 සිසුන් සඳහා (දේශීය සහ ලන්ඩන්)

Sha Hussain (ස්ත්‍රී) - Studies at Ilma International Girls School, More than 2 years experience in teaching.
ස්ථානය: කොළඹ 14

The English Language / English Literature Teacher

උපදේශක: C. Bosco (පුරුෂ‍) - Diploma in Advanced English for Administration and Academic Purposes - University of කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව