කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
අමතර පන්ති වසර 1 සිට 8 සිසුන් සඳහා (දේශීය සහ ලන්ඩන්)

Sha Hussain (ස්ත්‍රී) - Studies at Ilma International Girls School, More than 2 years experience in teaching.
ස්ථානය: කොළඹ 14

The English Language / English Literature Teacher

උපදේශක: C. Bosco (පුරුෂ‍) - Diploma in Advanced English for Administration and Academic Purposes - University of කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව

Home Visiting පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොටිකාවත්ත, කොළඹ,කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, මුල්ලේරියාව