ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය උපකාරක පන්ති

Michelle Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Thorough syllabus coverage, Revision and exam techniques, Exam motivation and preparation.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, කොළඹ, ජා-ඇල, වත්තල

ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති

Chamathka Deniyage (ස්ත්‍රී) - A trained teacher of English and Maths, Working at an International school in Nugegoda, Over 12 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේග

ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති

C. Walpola (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Education in Primary Education.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ

ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව - ඔන්ලයින් පන්ති

Dilanthi (ස්ත්‍රී) - BA (Special) French language and literature [UOK], Degree in Teaching French as a Foreign Language [University of Rouen, France].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ,

ප්‍රංශ භාෂාව කථා කිරීමට කාලයයි

Ishari Seneviratne (ස්ත්‍රී) - An undergraduate at Alliance Française de kotte, hold a B2 delf dalf.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, මත්තේගොඩ

1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා: මාර්ගගත / ගෙදරට පැමිණෙන ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි ලිට්, භ

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා: මාර්ගගත / ගෙදරට පැමිණෙන ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි ලිට්, භ
විශේෂ අධ්‍යාපන පන්ති

Dilini lelwela (ස්ත්‍රී) - Over 20 years of experience as a special Educator, Diploma in special education, following a special education degree.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, පිළි

දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 5

Dharshini (ස්ත්‍රී) - A teacher in an International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, දෙහිවල

ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය සඳහා උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ENV, සිංහල

Wendy (ස්ත්‍රී) - 9 years of experience in both Local and International syllabus, Specialized in Early Childhood Education.
ස්ථානයන්: කොළඹ, පන්නිපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි

Ameera Faizer (ස්ත්‍රී) - Completed Cambridge A Levels and have started teaching small grade kids.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

Coaching සහ Test Preparation - IELTS, PTE, විද්‍යාව, ගණිතය, IT, Life Skills, General English

Hi-Fliers Education - We represent an expertise and specialty in the education field, with widespread experience in Pre Kindergarten to Higher Ed.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

Coaching සහ Test Preparation - IELTS, PTE, විද්‍යාව, ගණිතය, IT, Life Skills, General English
ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට උ/පෙ එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Mr. K. Sally (පුරුෂ) - A CIMA qualified accountant.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching

Sureshkumar (පුරුෂ) - We have standard Lectures having MA. BA Qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 06, මහනුවර, යාපනය, වවුනියාව

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching
ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ගණිතය / ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nadeera (ස්ත්‍රී) - Graduate of Chemistry, 10 years experience in National and International schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

 A/L ICT Online Classes