ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching

ආයතනය: English Literature Circle - We have standard Lectures having MA. BA Qualifications.
ස්ථානයන්: කොළඹ, මහනුවර, යාපනය, වවුනියාව

ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Yash Dazz (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගාල්ල, නුගේගොඩ, මාදම්පේ, හලාවත

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

G.P. Liyanage (ස්ත්‍රී) - Taught in government schools for over 30 years.
ස්ථානයන්: කොළඹ, පිළියන්දල

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, හින්දි, සමාජ අධ්යනය, විද්‍යාව

Rehana (ස්ත්‍රී) - Has been Working as a teacher at many private institutions and as an English Teacher in Mumbai.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ දේශීය / ලන්ඩන්

Inoka Warnakula (ස්ත්‍රී) - Deemit (University of Colombo).
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, දෙමළ සහ සමාජ අධ්යනය පන්ති ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා

Dhivyaashini Subramaniyam (ස්ත්‍රී) - BBA (Hons) in Business Management, Former Teacher at Lyceum International College, Kohuwala.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, දෙහිවල

ඉංග්‍රීසි පන්ති සඳහා දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

A Lady Teacher with over 20 years of experience conducts classes, Classes focus on improving Grammar, Essays, Comprehension and speaking skills.
ස්ථානය: කොළඹ

පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩහමුල්ල, කොට්ටාව, කොළඹ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය

විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ

Samantha Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - A very experienced teacher from Australia
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 05, කොළඹ 07, කොළඹ 08

ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය

Grade 1 to O/L French and English Language lessons - Cambridge and Local syllabus.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)

A qualified and experienced teacher conducts classes.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ General, Spoken සහ Professional ඉංග්‍රීසි, IELTS, FCE

Edwin Mendez (පුරුෂ) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඳාන, කොච්චිකඩේ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දළුපොත, මීගමුව

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් සඳහා

Senarath Alahakoon (පුරුෂ) - An English Graduate Teacher holding a PG Diploma in Teaching English, Over 30 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ලන්ඩන් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

A well experienced graduate teacher conducts English classes for London and ​Local syllabus.
ස්ථානය: කොළඹ