වසර 1 - සා/පෙළ සඳහා පන්ති (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්)

Sha Hussain (ස්ත්‍රී) - Studied at Ilma International Girls' School, BIT at University of Colombo School of Computing (R).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 14

වසර 1 - සා/පෙළ සඳහා පන්ති (දේශීය / කේම්බ්‍රිජ්)