ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව සහ සිංහල භාෂාව පන්ති

Thanuja Wanasinghe (ස්ත්‍රී) - A degree holder.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, ජා-ඇල, යක්කල, රාගම

ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව සහ සිංහල භාෂාව පන්ති

 Advertise Here