උඩරට, මුද්‍යා නාට්‍ය සහ භාරත නැටුම් පන්ති - කොළඹ 7

ආයතනය: Saptha Rangi Dancing School - BA [Fine Arts Kelaniya], MA [Kelaniya], Visharadh in Bharatha Natyam [Lucknow], Diploma in Social Dancing

උඩරට, මුද්‍යා නාට්‍ය සහ භාරත නැටුම් පන්ති - කොළඹ 7

 ICT for O/L and A/L