තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), සා/පෙළ, උ/පෙ සහ GIT

Isuru Kariyawasam (පුරුෂ) - BSc in IT, AMBCS, NVQ 4, Over 5 years experience
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), සා/පෙළ, උ/පෙ සහ GIT

 Grade 1 to A/L All Subjects