සිසුන් සඳහා පරිගණක පාඨමාලා - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ පන්ති

Sanvida Educational Institute provides best quality Computer education to all students for a very reasonable fee.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පිළියන්දල

ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි කථනය / සමාජ අධ්යනය (කණ්ඩායම් පන්ති / පෞද්ගලික පන්ති / නිවසට පැමිණ)

Isuri (ස්ත්‍රී) - A well educated and experienced teacher with over 4 years in a reputed international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, නාවින්න, පන්නිපිටිය

ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි කථනය / සමාජ අධ්යනය (කණ්ඩායම් පන්ති / පෞද්ගලික පන්ති / නිවසට පැමිණ)

 Grade 1 to A/L All Subjects