තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Udara Dahanayaka (පුරුෂ) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer, Software Engineer, 8 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොළඹ

Individual and Small Group Classes for Information Technology

උපදේශක: Prasad Weerasinghe (පුරුෂ‍) - MBA, Microsoft Certified, BCS PGD Qualified.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs