මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


ත්‍රිමාණ සජීවිකරණ ඉගෙන ගන්න

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Mahesh Jayatunga (පුරුෂ)
  • ඩිප්ලෝමා
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • BSc in Engineering, University of Moratuwa
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc in Engineering, University of Moratuwa
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Need to learn 3D Animation/Drawings?

- Factory Floors
- Building Layouts/ Designs
- Machinery Operation
- Manufacturing Processes
- Walk-through Videos
- Sectional Views
- Training Material

Now available in customized 3D formats using latest versions of 3D software
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Bogahahena Road, බත්තරමුල්ල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English