මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


Academic / General IELTS පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
Web Paatashaalaa
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
IELTS Academic / General
Band 5.0 - 9.0

The tutor has been involved in teaching since he was only 22 and has prepared students for the examinations of GCE A/L, ACCA (Eng), AIB (Eng) and RIA (Canada) producing excellent results.

Our teaching and exam preparation techniques are up-dated very often to ensure that they cover a wide range of topics accompanied by rich vocabulary to suit the needs of a wide spectrum of student and professional requirements, which include the usage of correct level of grammar, the art of preparing essays, reports and letter with due consideration of paraphrasing, overview, introduction, body paragraphs and conclusion as expected by IELTS examiners.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Web Paatashaalaa, 248/2, Horana Road, Miriswatte, පිළියන්දල
(Passing Buses: 120 - 127 - 139/3 - 159 - 162 - 255 - 795)


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 13343
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 04 ඔක්තෝබර් 2017
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 03 ඔක්තෝබර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 01 ඔක්තෝබර් 2020