මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


IELTS සහ ජර්මානු භාෂාව පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
New Brisbane Academy
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
Providing educational services
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
IELTS and German
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
130/8A, 2nd Lane, Karandha-gaha-Watha, Hirimitiya, පන්නිපිටිය


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොට්ටාව

කොළඹ 05

කොළඹ 06

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

හෝමාගම

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • தமிழ்
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18723
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 26 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 27 ජූලි 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 25 ජූලි 2020