මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

University Of Moratuwa - Aptitude Test ( Architecture / Fashion Design / Integrated)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Chandima Wijerathna (පුරුෂ)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
B.Arch - Phd
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Maharagama Archi Class is the leading Class Which Support for the Aptitude Tests in University Of Moratuwa. At the Moment there is more than 100 Student Who Follow your Archi Class working As Architects / Designers / Fashion designers in The industry. We guarantee on your results .
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මහරගම


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • தமிழ்
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 20605
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 02 දෙසැම්බර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 03 දෙසැම්බර් 2020